ข่าวและกิจกรรม

โครงการอังกฤษธุรกิจจิตอาสา

posted 20 Mar 2015, 02:44 by English Englishโครงการศึกษาดูงานประกอบการเรียนการสอนวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

posted 20 Mar 2015, 02:29 by English English

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 อาจารย์นุชนาฏ วัฒนศิริ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ เข้าศึกษาดูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแผนก English Program ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เพื่อให้นักศึกษานำความรู้มาประยุกต์ใช้ในรายวิชา 331212 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

1-5 of 5