หน้าแรก

ชื่อหลักสูตร
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  Bachelor of Arts Program in Business English
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 
ชื่อเต็ม
:  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
      :  Bachelor of Arts (Business English)
 
ชื่อย่อ
:  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
      :  B.A. (Business English)